Drużyna ORLĄT w Żelazówce

30W dniu 13 października 2016 roku, w przeddzień Święta Edukacji Narodowej poseł Wiesław Krajewski gościł w Niepublicznej Niepłatnej Szkole Podstawowej z Niepublicznym Niepłatnym Oddziałem Przedszkolnym w Żelazówce. Uroczystość z okazji Dnia Nauczyciela została połączona z oficjalnym rozpoczęciem działalności Drużyny Orląt i wręczeniem mundurów. To doniosłe wydarzenie w życiu szkoły i całej społeczności lokalnej.

Na uroczystość przybyli także: Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski, Henryk Łabędź-Prezes Zakładów Mechanicznych w Tarnowie, Robert Wężowicz-dowódca Jednostki Strzeleckiej 2083 w Dąbrowie Tarnowskiej oraz jego zastępca Tomasz Żyguła.

Rozkazem dowódcy Jednostki Strzeleckiej im. Gen. Mariana Kukiela w Dąbrowie Tarnowskiej na dowódcę i opiekuna drużyny Orląt powołano nauczyciela historii  w szkole w Żelazówce chor. ZS Romana Głowackiego.

 Dyrektor placówki Magdalena Woynarowska-Piasecka wyraziła wdzięczność Posłowi oraz Burmistrzowi za wsparcie tej patriotycznej inicjatywy.

 

Rys historyczny i współczesna działalność organizacji Orląt

Nazwa ,,Orlęta” wywodzi się od 416 poległych młodocianych obrońców Lwowa z 1918 roku. Organizacja ta kontynuuje piękną tradycję okresu międzywojennego, gdzie w owym czasie w ich szeregach  znajdowało się 40 tys. członków. Była to druga organizacja pod względem liczebności, ustępująca jedynie Związkowi Harcerstwa Polskiego. Praca wychowawcza prowadzona wśród najmłodszych członków Związku Strzeleckiego, jak nazywano Orlęta, ma na celu ukształtowanie postaw patriotycznych, zdolności twórczej pracy dla państwa polskiego i służenia idei obrony niepodległości Polski w wypadku jej zagrożenia. Bardzo ważnym elementem wychowawczym było wstępne przygotowanie wojskowe Orląt w formie odpowiedniej do wieku, połączone z wszechstronnym rozwojem fizycznym i upowszechnianiem uprawiania sportu. Symbolem najpiękniejszej postawy Orląt byli młodociani obrońcy Lwowa i powstańcy warszawscy. Zarówno Lwów, jako miasto zawsze wierne jak i Warszawa- miasto niezłomne, skupiało największą liczbę Orląt. Orlęta w okresie II wojny światowej złożyły wielka ofiarę w walce o wolność. Zakończenie II wojny światowej nie okazało się jednak równoznaczne z odzyskaniem niepodległości. Narzucenie Polsce przez ZSRR komunistycznego totalitaryzmu uniemożliwiało reaktywowanie zarówno Związku Strzeleckiego jak i Orląt, a więc organizacji powstałych z inspiracji obozu Józefa Piłsudskiego. Dopiero zmiany polityczne w Polsce w1989 roku i zapoczątkowany proces odzyskiwania niepodległości pozwoliły na odtworzenie z konspiracji Związku Strzeleckiego i Orląt. Obecnie funkcjonuje kilkadziesiąt drużyn Orląt, a w największym Związku Strzeleckim „Strzelec” Józefa Piłsudskiego jest to 8 drużyna, po : Szkole w Tyczynie , Szkole Podstawowej nr 14 w Rzeszowie, Szkole Sióstr Pijarek w Rzeszowie, Szkole Podstawowej w Klęczanach, Szkole Podstawowej w Nawiślu, Szkole Podstawowej nr 3 w Sędziszowie i Szkole Podstawowej w Wolicy Piaskowej. Drużyna Orląt w Niepublicznej Niepłatnej Szkole Podstawowej w Żelazówce jest pierwszą drużyną w województwie małopolskim.  Organizacja Orląt  w szkole w Żelazówce jest wzbogaceniem oferty edukacyjnej, programu nauczania i wychowania. Przygotowuje uczniów – Orlęta do twórczej pracy nad sobą, służby państwu polskiemu. Będzie wychowywać młode Orlęta na ludzi ideowych, przygotowanych wojskowo i fizycznie, na wartościowych obywateli i żołnierzy.

Orlęta, oprócz udziału w uroczystościach państwowych, będą ćwiczyć musztrę wojskową, elementy sztuki przetrwania, posługiwania się mapą , naukę strzelania i samoobronę.

Pan Poseł Wiesław Krajewski, Burmistrz Krzysztof Kaczmarski z entuzjazmem poparli inicjatywę utworzenia  Drużyny Orląt w szkole. Pan Henryk Łabędź Prezes Zakładów Mechanicznych zadeklarował patronat nad Drużyną Orląt.

Orlęta w przyrzeczeniu składanym od 1935 roku zobowiązują się do świadczenia miłości Ojczyźnie i pragnienie służenia jej na miarę swoich sił i obowiązków, dbania o honor i dobre imię Orląt, bycie dobrym synem  i kolegą, pokonywania wszelkich trudności, liczenia na własne siły, odwagi w czynie i słowie, pogardy dla kłamstwa oraz pragnienie bycia dobrym pożytecznym obywatelem i ofiarnym żołnierzem.

Drużyna Orląt działać będzie w Niepublicznej Niepłatnej Szkole Podstawowej w Żelazówce i podlegać będzie organizacji JS 2083 im. Gen. Mariana Kukiela z Dąbrowy Tarnowskiej z Związku Strzeleckiego „Strzelec” Józefa Piłsudskiego.

 

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube